Mgr. art. Soňa Sadloňová
     
     Narodila sa v roku 1978 v Bratislave. V roku 2002 ukončila štúdium na VŠVU v Bratislave, na Katedre fotografie a nových médií v ateliéri doc. Miloty Havránkovej. Vystavovala na Slovensku v Čechách, vo Francúzsku, v Nórsku a v Rakúsku, a v roku 2002 získala Cenu Martina Benku.
     V súčastnosti pracuje ako fotografka v slobodnom povolaní, zaoberá sa monumentálnou tvorbou do interiérov - realizáciami veľkoformátových výtvarných fotografií. Tvorí autorské fotografie na posuvné šatníkové dvere, kuchynské zásteny, barové pulty, fotografické steny, podsvietené paravany, obrazy na sklo atď. Spolupracuje s renomovanými architektmi. V komerčnej fotografii má dlhorocnú prax v oblasti profesionálnej fotografie architektúry, interiérov a produktov, ale aj v ilustračnej fotografii a portréte. 
     Hlavným motívom jej voľnej fotografickej tvorby je súčasný svet preplnený zápisom - svet znakov, hieroglyfov, písma, kaligramov, čísel a kódov. Pomocou fotografických techník ako je svetelná projekcia, extrémne dlhá expozícia a luminografia, a v akýchsi osobných nočných performanciách zaznamenaných na jedno políčko negatívu autorka vytvára imaginatívne svety. V realite nachádza rôzne formy znakov, ktoré využíva pre svoje svetelné projekcie. Vytvára priestory, v ktorých sa objavujú a miznú virtuálne svetelné texty, inokedy zasa pomocou luminografie farebným svetlom obkresľuje reálne nájdené znaky.
     Zaoberá sa aj krajinárskou fotografiou, fotografiou detailu, imaginatívnou krajinou ktorú dotvára luminografiou - do krajiny maľuje svetlom a ohňom. Fotografia je pre ňu výrazovým prostriedkom na zachytenie pocitov a vnutorných vízií.
     Momentálne žije a tvorí na lazoch v Zaježovej.


Mgr. art. Soňa Sadloňová

     She was born in 1978 in Bratislava. In 2002 she finished studies on VŠVU (University of Arts) in Bratislava, at the department of photography and new media in the atelier of doc. Milota Havránková. She had expositions in Slovakia, Czech Republic, France, Norway and Austria, and in 2002 she won a prize of Martin Benka.
     In the present she works as a photographer in a free occupation, she deals with  a monumental creation for the interiors –  an implementations of the large format artistic photographs. She makes an authorial photography for a sliding door, kitchen partitions, bar desks, photographic walls, lightened screens, images on glass etc. She cooperates with renowned architects. She has got a long-term practice in a commercial photography including  a professional photography of the architecture, interior and products, but also in an illustration photography and portrait.
     The main motive of her free photographic creation is the present world over-filled by notation - the world of signs, hieroglyphs, scripture, calligrammes,  numbers and codes. With a use of photographic techniques like lightened projection, an extremely long exposition and luminography ,and in a certain kind of a personal night performances noted on one piece of negative the author creates imaginary worlds. In reality she finds variational forms of signs, which she uses for her light projections. She creates spaces in which virtual lightened texts are appearing and disappearing again, or some other time she traces real, mostly found signs using luminography.
     She also deals with a landscape photography, a photography of the detail, imagination land which she completes with a luminography again – she paints into the land with the light and fire. The photo is for her a mean of expression for capturing  her feelings and inner visions.
     At the moment she lives and creates in the countryside of Zaježová.

                                                                             
Back to Top